طراحی دستورالعمل برای یادگیری پیشرفته تکنولوژی

ترجمه کتاب طراحی دستورالعمل برای یادگیری پیشرفته تکنولوژی- فصل اول